Realizacja zadań edukacji i doradztwa zawodowego

Drukuj PDF

Realizacja zadań edukacji i doradztwa zawodowego Szkolnego Ośrodka Kariery  w każdym roku obejmuje:

Działania ogólne i zdania szczegółowe, które realizowane są w oparciu o  przyjęty harmonogram działań w następujących dokumentach:

 

 1. Zadaniowym planie pracy Szkolnego Ośrodka Kariery,
 2. Planie realizacji zadań edukacji zawodowej Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego w Gimnazjum nr 56 w Poznaniu,
 3. Planie pracy i działań wychowawczych z uczniami, rodzicami , nauczycielami  i zespołem wychowawców
 4. Programie działań dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2009/2010 rozwijające osobowość ucznia jego kreatywność i twórcze myślenie.
 5. Program udziału Gimnazjum nr 56 w OGÓLNOPOLSKIM TYGODNIU KARIERY

 

Obszar działania doradcy zawodowego :

I . Koordynacja działań wychowawców i nauczycieli  na rzecz doradztwa zawodowego  i przygotowania uczniów do wyboru drogi zawodowej i dalszej ścieżki kształcenia zgodnie z przyjętym harmonogramem działań  wychowawców.

Zajęcia uwzględnione w planie wychowawczym klas i realizowane w ramach lekcji wychowawczej i uwzględniają

 

 • Poziom klas I Poznawanie siebie.
 • Poziom klas II świat pracy - co to znaczy poznać zawód?
 • Poziom klas III  Planowanie kariery "Kim będę"?

 

stworzenie odpowiednich warunków i wykorzystanie odpowiednich metod prowadzących do zrealizowania wytyczonych celów:

 

 • poznania siebie
 • poznania zawodów

 

i dróg prowadzących do planowania i zdobycia określonych kwalifikacji zawodowych.

II. Bezpośrednie działania  doradcze obejmują:

1. Bieżącą i ciągłą współpracę z wychowawcami klas w zakresie realizowania zadań edukacji zawodowej mieszczącej się w planie pracy wychowawczej

 

 • pomoc
 • instruktaż

 

przygotowanie scenariuszy zajęć do zrealizowania zaplanowanych zagadnień.

 

 1. Indywidualna praca z uczniami wykazującymi aktywność w realizowaniu zadań edukacji zawodowej, wspieranie ich rozwoju.
 2. Indywidualna praca z uczniami i rodzicami uczniów wymagających specjalnych działań doradczych z uwagi na występujące trudności i problemy. Wspieranie rodziców w trudnych sytuacjach.
 3. Diagnoza indywidualna:

 

 

 • test do badania charakterów  metoda Bergera
 • test predyspozycji zawodowych
 • test obrazkowy BBT Achtnicha do badania skłonności zawodowych
 • inne narzędzia diagnozujące

 

III. Usługi oferowane przez Szkolny Ośrodek Kariery:

 

 1. Udzielanie pomocy uczniom i ich rodzicom w planowaniu, tworzeniu i rozwoju kariery zawodowej przynoszącej satysfakcję i sukces zawodowy
 2. Stymulacja rozwoju zawodowego  młodzieży prowadząca do aktywnego i samodzielnego wyboru własnej drogi zawodowej
 3. Prezentacja rodzicom założeń Szok - włączenie rodziców do działań na rzecz szkolnego doradztwa zawodowego
 4. Zajęcia edukacyjne dla rodziców - wspomaganie rodziców w   procesie doradczym
 5. Włączenie rodziców do działań informacyjnych o zawodach i karierach - prowadzenie comiesięcznych konferencji tematycznych.
 6. Indywidualna praca z rodzicami uczniów mających problemy z wyborem drogi zawodowej np.  z powodów zdrowotnych.
 7. Współpraca z Rada Pedagogiczną - tworzenie spójnego systemu  doradztwa zawodowego, oraz współpraca  z  instytucjami środowiska lokalnego np. Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży, Biurem Karier itp.

 

Powyższe zadania są weryfikowane w oparciu o prowadzoną diagnozę potrzeb.

Doradca zawodowy

Aniela Kobusińska - Luty

You are here:   HomeSzOKRealizacja zadań edukacji i doradztwa zawodowego