Informacje dotyczące II-giej eKlasy

Drukuj PDF

Czym jest projekt e-Klasa?

II „e-Klasa” w roku szkolnym 2011/2012


powstaje w ramach innowacji: „Cyberprzestrzeń  w innowacyjnym nauczaniu gimnazjalisty”

 • utworzenie w Poznaniu  drugiej już „e-klasy”, to  kontynuacja innowacyjnego projektu nauczania rozpoczętego w roku szkolnym 2010/2011, wspomaganego w dużym stopniu nowoczesnymi technikami i środkami audiowizualnymi. Nauka w drugiej „e-klasie” wspomagana będzie pracą na osobistych komputerach na wszystkich przedmiotach. Zastosowanie środków  technologii informacyjnej korzystnie wpłynie na pobudzenie wielu rodzajów zmysłów i uruchomi wielokanałowy przekaz treści co korzystnie wpłynie na wzrost efektywności kształcenia i osiągnięcia sukcesu edukacyjnego.

Warunek:
Uczniowie do tej klasy muszą posiadać umiejętność obsługi komputera.

Na potrzeby drugiej e-klasy utworzena została sala z 28 stanowiskami wyposażonymi w osobiste notebooki, tablicę multimedialną, szafy dla notebooków, komputer dla nauczyciela, programy multimedialne dla nauczycieli.
 • Nauczyciele odbyli szkolenia w ramach zajęć e-learningowych,
 • Innowacja swoim zakresem obejmuje drugą  klasę pierwszą, w której w systemie e-edukacji będą realizowane wszystkie przedmioty i doradztwo zawodowe,
 • Zajęcia będą prowadzone w  specjalnie przygotowanej sali, w której każdy uczeń pracuje na osobistym komputerze. Realizowany program nauczania w klasie pierwszej będzie obejmował nauczanie w oparciu o szerokie zastosowanie multimediów i uwzględnienie korelacji działań między-przedmiotowych dla utrwalenia wiedzy  oraz wykorzystania informatyki, doradztwa zawodowego do praktycznego zastosowania zdobytej wiedzy ,
 • Zajęcia innowacyjne mają formę zajęć obowiązkowych wynikających  z programu nauczania przedmiotów objętych innowacją oraz zajęć w ramach ujawnionych potrzeb zainteresowanych uczniów.  Zajęcia indywidualne odbywać się będą w ramach godzin do dyspozycji Dyrektora.

Cel główny :
zastosowanie multimedialnych form nauczania dla pobudzenia wielu rodzajów zmysłów i uruchomienia wielokanałowego przekazu  treści wpłynie na  lepszą asymilację wiedzy i wzrost efektywności kształcenia.

Cele szczegółowe:

 • uczenie się jest procesem aktywnym,
 • uczeń jest samodzielnym i aktywnym podmiotem sam konstruuje swój system wiedzy,
 • uczenie jest skuteczne, uczeń dysponuje osobistym doświadczeniem i w procesie konstruowania wiedzy zachodzi interakcja i zaangażowanie,
 • uczeń jest współodpowiedzialny za własny proces kształcenia,
 • nauczyciel jest przewodnikiem, stawia zadania poznawcze, doradza, motywuje i kieruje aktywnością ucznia,
 • składowe procesu uczenia się: eksperyment, doświadczanie, działaniei poszukiwanie pozwalają stworzyć struktury poznawcze, które wyzwalają pozytywną motywację i emocje.


W ramach innowacji metody aktywizujące będą wykorzystane na wszystkich lekcjach oraz w doradztwie zawodowym  z godnie z załącznikami  między innymi:  Obserwacje, eksperyment, doświadczanie.

Cele, zastosowanie:

 • dokładne śledzenie zjawiska
 • uczy wnioskowania, dostrzegania różnic, związków
 • ułatwia rozumienie podanych wiadomości
 • skupia uwagę uczniów
 • uczy spostrzegawczości

 

1. Internet
Cele, zastosowanie:

 • poszukiwanie, porządkowanie i wykorzystywanie informacji z różnych źródeł,
 • efektywne posługiwanie się technologią informatyczną

2. Komputerowe programy edukacyjne
Cele, zastosowania:

 • obserwacja i analiza zjawisk- filmy i programy symulacyjne,
 • przedstawienie wyników pomiarów w postaci wykresów i zestawień tabelarycznych,
 • wykorzystywanie Internetu do uzyskiwania potrzebnych informacji z dziedziny fizyki i astronomii i innych przedmiotów.


Efekty  zastosowanej innowacji:


Proces nauczania realizowany w Gimnazjum w e-klasie sprawi że:

 • materiał jest atrakcyjny,
 • wykorzystane są metody ekspresyjne,
 • uczniowie „przeżywają” treści programu  nauczania.
 • uczą się w sprzyjającej atmosferze.


Zmienione, sprzyjające procesowi uczenia się warunki pozwolą nam:

 • podnieść jakość kształcenia,
 • przygotować  uczniów do ustawicznego kształcenia,
 • rozwinąć ich   kompetencje poruszania się po wiedzy,
 • rozwinąć przedsiębiorczość uczniów,
 • osiągnąć umiejętność interdyscyplinarnego i systemowego widzenia rzeczywistości,
 • rozwinąć dążenia, aspiracje, zainteresowania ucznia, co wpłynie na zwiększenie  jego potrzeb poznawczych i motywacji do nauki.


Wykorzystanie tablicy interaktywnej z programami komputerowymi, w tym również indywidualna praca ucznia przy komputerze:

 • stanie się czynnikiem stymulującym zdobywanie wiedzy,
 • pełni funkcję przyboru szkolnego,
 • pełni funkcję środka dydaktycznego wnoszącego nową jakość w nauczaniu,
 • przygotowuje uczniów do korzystania z innych źródeł niż wiedza książkowa,
 • propaguje różnorodne metody obserwacji, w tym również, przeszukiwanie komputerowych baz danych i zasobów multimedialnych encyklopedii.
 
W szybko zmieniającej się rzeczywistości coraz ważniejsza staje się umiejętność rozwiązywania problemów, poszukiwania sposobów ich rozwiązania i podejmowania decyzji. Nasze Gimnazjum dzięki wprowadzonej innowacji będzie nie tyle przekazywać wiedzę, co uczyć „uczenia się”, Nauczyciel stanie się więc przewodnikiem w kształceniu ucznia, aby przygotować go do samokształcenia, logicznego i samodzielnego myślenia, swobodnego prezentowania swojego stanowiska.

W tak rozumianej edukacji w ramach przyjętej innowacji  ważne  miejsce zajmuje komputer i inne narzędzia multimedialne jako środki  kształcenia,  które zapewniają:

 1. możliwość symulacji lub przedstawiania np. takich zjawisk przyrodniczych, których nie można zrealizować w warunkach szkolnych pracowni i kształtowania wyobraźni przestrzennej,
 2. modelowanie komputerowe, czyli tworzenie komputerowego modelu układu lub zjawiska fizycznego, które umożliwia prowadzenie lub prezentację doświadczeń teoretycznych na tych  modelach.
 3. zastosowanie komputera jako urządzenia do  obróbki danych doświadczalnych i graficznego przedstawienia rezultatów pomiarów.


Ewaluacja
Dzięki zastosowanej innowacji uczniowie posiądą umiejętność:

 1. planowania, organizowania i oceniania własnej nauki, przyjmowania za nią odpowiedzialności,
 2. skutecznego  porozumiewania się w różnych sytuacjach, prezentację własnego punktu widzenia i uwzględniania poglądów innych ludzi, w tym również przygotowanie do publicznych wystąpień
 3. efektywnego  współdziałania w zespole,  podejmowania grupowych i indywidualnych decyzji,
 4. rozwiązywania problemów w twórczy sposób,
 5. poszukiwania, porządkowania i wykorzystywanie informacji z różnych źródeł
 6. odnoszenia do praktyki zdobytej wiedzy oraz tworzenia potrzebnych doświadczeń i nawyków  w zakresie samokształcenia.
 7. rozwijania sprawności umysłowych, giętkości myślenia oraz osobistych zainteresowań.


Dla przeprowadzenia ewaluacji innowacji ustala się, że źródłem informacji  będą:

 • wyniki klasyfikacji, ( po klasie I, II ),
 • wyniki egzaminów zewnętrznych, (po klasie III),
 • osiągnięcia w konkursach szkolnych i poza szkolnych, (klasa I, II, III),
 • opinie uczniów, (uzyskiwane informacje zwrotne w całym cyklu kształcenia),
 • opinie rodziców (uzyskiwane informacje zwrotne w całym cyklu kształcenia),

procedury wykorzystane do zbierania informacji:

 • ankiety, testy, sprawdziany
 • arkusze diagnostyczne,
 • obserwacje,
 • wywiad,

wyniki ewaluacji opracowuje w formie pisemnej:

 • każdy nauczyciel przedmiotu biorący udział w innowacji w swoim zakresie,
 • Dyrektor w ramach realizowanego nadzoru,
 • wychowawcy w działaniach zleconych przez Dyrektora
 • koordynator działań innowacyjnych w ramach całości przedsięwzięcia.

 

Naszą witrynę przegląda teraz 10 gości 
Ulti Clocks content

Z kalendarza


Dzisiaj jest: Poniedziałek
29 Sierpnia 2016
Imieniny obchodzą
Flora, Jan, Racibor, Sabina
Do końca roku zostało 125 dni.
Zodiak: Panna
You are here:   HomeSzkołaE-KLASY i KLASYII e-Klasa 2011-2014