SzOK - informacje dla Rodziców

Drukuj PDF

Szkolny Ośrodek Kariery przy Gimnazjum nr 56 swym działaniem obejmuje:
- uczniów
- rodziców
- współpracuje z Radą Pedagogiczna i instytucjami

Cele działania SZOK

Celem działania SZOK-u jest:

1. przygotowanie ucznia do samodzielnego i aktywnego kształtowania swojej drogi zawodowej, trafnego wyboru zawodu i dalszej ścieżki kształcenia;

2. kreowanie postaw aktywnych przezwyciężania bierności, radzenia sobie w sytuacjach trudnych i stresowych - profilaktyka bezrobocia;

3. przygotowanie rodziców do efektywnego wspierania dzieci w podejmowaniu przez nich decyzji edukacyjnych i zawodowych;

4. pomoc nauczycielom w realizacji tematów związanych z wyborem zawodu w ramach lekcji przedmiotowych;

5. wspieranie działań Szkoły mających na celu optymalny rozwój edukacyjny i zawody ucznia.

SZOK prowadzi:
- działania informacyjne dla rodziców
- zajęcia grupowe i indywidualne z uczniami
- stosuje aktywne metody pracy

i w efekcie tych działań doprowadza do samopoznania, samooceny i osiągnięcia standardów orientacji zawodowej (uczeń zna siebie, zawody, ścieżki kształcenia o konstruuje własny projekt edukacyjno-zawodowy).

Zadania SZOK-u realizowane są w cyklu trzyletnim i zróżnicowane na każdym poziomie kształcenia

Poziom klas I - poznawanie siebie
Uczeń klasy pierwszej uczestnicząc w zajęciach osiąga następujące standardy:
- potrafi określić swoje mocne strony
- jest świadomy swoich ograniczeń
- ma wgląd w swoje zainteresowania
- potrafi wskazać swoje umiejętności i uzdolnienia
- wie, jaki ma temperament

Wszystkie zebrane informacje o sobie uczeń umieszcza w Teczce Planowania Kariery Zawodowej, która towarzyszy mu przez cały okres pobytu w Gimnazjum.

UWAGA! prośba do rodziców, aby uczestniczyli w założeniu teczki, wykazywali zainteresowanie zebranymi materiałami i w ten sposób komunikowali swoim dzieciom o jej ważności w planowaniu kariery zawodowej.

Poziom klas II - poznawanie zawodów i rynku pracy
Uczeń poznaje zawody i rynek pracy poprzez filmy z zakresu doradztwa zawodowego pokazujące ścieżkę kształcenia konkretnych zawodów, spotkania z przedstawicielami różnych zawodów, wycieczki do firm, wywiady z przedstawicielami zawodów. Zdobyte informacje gromadzi w Teczce Planowania Kariery Zawoodwej.

Poziom klas III - uczeń poznaje:
- szkolny i pozaszkolny system kształcenia
- potrafi realnie ocenić swoje możliwości pracy w danym zawodzie (stan zdrowia, właściwości fizyczne i psychiczne)
- czuje się odpowiedzialny za swoją przyszłość i umie podjąć decyzję.

Informacje Doradcy Zawodowego dla Rodziców

Zapraszamy do osobnego artykułu dostępnego w menu Rodzic -> Informacje doradcy zawodowego dla Rodziców (lub prosimy kliknąć >>> tutaj <<<)

You are here:   HomeSzOKinfo dla Rodziców