SzOK - informacje ogólne

Drukuj PDF

W roku szkolnym 2006/2007 rozpoczęliśmy realizację innowacji w zakresie edukacji zawodowej i przygotowania ucznia do wejścia na rynek pracy. Działania z zakresu doradztwa zawodowego pod nazwą "Szkolny Ośrodek Kariery" będą realizowane w cyklu 3-letnim.

Inspiracją do opracowania projektu Szkolnego Ośrodka Kariery i realizowania orientacji i poradnictwa zawodowego i Gimnazjum były następujące zjawiska:

 • reforma szkolnictwa przesuwająca edukację zawodową na okres kształcenia gimnazjalnego

 • aspekty psychologiczne - trudny okres kształtowania się tożsamości ucznia i przechodzenie od okresu beztroskiego dzieciństwa - do odpowiedzialnej dorosłości, wymagają profesjonalnego wsparcia

 • Polska będąca krajem członkowskim Unii Europejskiej, gwarantuje powszechność i dostępność korzystania z usług doradczych

 • profilaktyka bezrobocia - uznaliśmy, że działania SzOK są "szczepionką" uodporniającą na trudne, wymagające i zmieniające się warunki życia. Chcemy przygotować ludzi aktywnych, otwartych z adekwatną samooceną i zdolnością do zmiany siebie.

 

Zasady realizacji projektu:

 • realizacja projektu przewiduje zajęcia edukacyjne indywidualne i grupowe dla całej społeczności szkolnej,

 • cykl realizacji zadań obejmuje okres kształcenia gimnazjalnego 3 lata,

 • okres kształtowania się tożsamości ucznia uzyskuje profesjonalne wsparcie w planowaniu własnej kariery

 • działania Szkolnego Ośrodka Kariery są działaniami w zakresie profilaktyki bezrobocia,

 • w działaniach doradczych przewidujemy również działania uwzględniające potrzeby środowiska lokalnego,

 • realizacja zasady powszechności i dostępności korzystania z usług doradczych wychodzi na przeciw krajom członkowskim Unii Europejskiej.

 

Baza naszego Szkolnego Ośrodka Kariery

 • Baza programowa

Opracowany projekt działania SzOK wraz z regulaminem i planem realizacji zadań wchodzi w spójny system działań Szkoły i umożliwia realizację zadań edukacji zawodowej. Precyzuje cele, zadania, zasady i metody pracy indywidualnej i zespołowej oraz standardy orientacji zawodowej gimnazjalisty. Jest dokumentem otwartym na zmiany wynikające z przemian społecznych, odkryć, nowych rozwiązań naukowych i ewaluacji. Ewaluacja będzie dotyczyć oceny stopnia precyzji określenia przez ucznia swoich możliwości, do celów zawodowych.

SzOK daje uczniowi profesjonalne wsparcie w poznawaniu siebie, planowaniu i wyborze kariery zawodowej. Wspomaga rodziców w swojej roli doradcy. Współpracuje z Dyrektorem Szkoły, wychowawcami, nauczycielami przedmiotu, rodzicami, instytucjami i środowiskiem lokalnym. Program SzOK wspólnie z Programem Wychowawczym Szkoły i Szkolnym Programem Profilaktyki, stanowi oś działania Szkoły na rzecz przygotowania ucznia do wejścia na rynek pracy i profilaktykę bezrobocia.


Opracowany projekt realizowany jest przez dwóch doradcę zawodowego  posiadającego pełne kwalifikacje: mgr Anielę Kobusińską - Luty.

 • Baza lokalowa

Szkolny Ośrodek Kariery dysponuje wydzielonym pomieszczeniem - pracownią, która jest przygotowana do prowadzenia zajęć grupowych i pracy indywidualnej. Pracowania jest na bieżąco doposażona i modernizowana w ramach własnych możliwości finansowych, jak również środków i pomocy rzeczowej sponsorów. W swoich działaniach doradczych przewidujemy również działania uwzględniające potrzeby środowiska lokalnego.

 

 • Wyposażenie techniczne w postaci:
  • czterech stanowisk komputerowych połączonych w sieć lokalną,

  • drukarka, telewizor, magnetowid,

  • rzutnik pisma, ekran,

  • regał na materiały i ulotki, szafki,

  • tablice informacyjne, stanowiska do pracy indywidualnej i grupowej, tablica;

w pełni zaspokajają bieżące potrzeby pracowni doradztwa zawodowego.

 

 • Materiały i pomoce

Pracownia wyposażona jest w:

 • scenariusze zajęć dotyczących dokonywania samooceny, podejmowania decyzji, działań związanych z poszukiwaniem informacji,

 • wzory ćwiczeń wraz z załącznikami,

 • materiały wspomagające prowadzenie zajęć np. kwestionariusze, ankiety, wzory druków,

 • spis literatury fachowej, stron internetowych,

 • książki, poradniki, informatory, czasopisma,

 • filmy o zawodach i przykładowych ścieżkach kształcenia,

 • tablice informacyjne

 • programy komputerowe:

  • Wybrać zawód - opracowanie własne

  • Piramida kariery, Test inteligencji emocjonalnej

  • Informator o zawodach, Test predyspozycji zawodowych

 • Teczka kariery zawodowej gimnazjalisty,  Karta usług doradczych, Karta informacji zawodowej gimnazjalisty.

 

 • Baza diagnostyczna

Zespół doradców dysponuje następującymi narzędziami diagnozy:

 • ankiety, kwestionariusze, karty do badań i dokonywania samooceny,

 • test do badania charakterów metodą Bergera (program komputerowy),

 • test BBT - obrazkowy test do badania skłonności zawodowych metodą Achtnicha,

 • karta predyspozycji (możliwości) zawodowych ucznia - Karta usług doradczych - opracowanie własne.

 

Nasza wizja

W przyszłości planujemy, aby Szkolny Punkt Informacji Zawodowej dysponował pełną bazą informacyjną i był w szerszym stopniu wykorzystany, nie tylko przez środowisko szkolne, ale również lokalne,

W roku szkolnym2006/2007 rozpoczęliśmy realizację innowacji zatwierdzonej przez Kuratorium Oświaty pod nazwą Szkolny Ośrodek Kariery. Innowację realizowaliśmy w cyklu 3-letnim a termin  jej zakończenia przypadał  na dzień 31sierpnia 2009 roku. W tym 3 letnim okresie działania  stworzyliśmy w naszym Gimnazjum z własnych środków finansowych  pracownię Szkolnego Ośrodka Kariery, która dysponuje wydzieloną bazą lokalową, programową i diagnostyczną.

Dzięki naszej determinacji i zainteresowaniu Władz Oświatowych  tym obszarem działań edukacyjnych oraz przeprowadzonej ewaluacji w tym również udokumentowanych osiągnięć, możemy nadal realizować zadania edukacji i doradztwa zawodowego w pracowni naszego Szkolnego Ośrodka Kariery w ramach przydzielonego etatu.

Cieszy nas fakt, że nasze Gimnazjum spełnia wymagane standardy udzielania uczniom profesjonalnej pomocy psychologiczno-pedagogicznej w obszarze edukacji i doradztwa zawodowego. Doradca zawodowy, mgr Aniela Kobusińska - Luty chętnie udziela pomocy i wspiera  nauczycieli w twórczym podejściu do swoich zadań dydaktyczno-wychowawczych jak również uczestniczy i prezentuje przykład dobrych praktyk podczas konferencji organizowanych w ramach doradztwa zawodowego dla różnych podmiotów, rejonów i dzieli się swoimi doświadczeniami  między innymi w:

 • konferencji szkoleniowej dla dyrektorów szkół i pracowników Poradni Psychologiczno  - Pedagogicznej miasta Poznania,
 • konferencji międzynarodowej z udziałem przedstawicieli szkolnictwa francuskiego
 • konferencji naukowo - szkoleniowej, :Wielkopolskie Forum Poradnictwa zawodowego,
 • szkoleniach organizowanych przez ODN.
 • spotkaniu z cyklu "Agora Poradnictwa Zawodowego" organizowanego przez Centrum Metodyczne ECORYS Polska wraz ze Stowarzyszeniem Doradców Szkolnych i Zawodowych RP. Konferencja była poświęcona zagadnieniom istotnym z punktu widzenia strategii rozwoju poradnictwa zawodowego i praktyki świadczenia usług doradczych.
 • w sposób ciągły i przemyślany  realizuje szkolenia dla rodziców przygotowując ich do roli rodzica - doradcy i świadomego obywatela zachodzących przemian społecznych,
 • w porozumieniu z Kuratorium Oświaty w Poznaniu -  przygotowała w roku szkolnym 2008/2009 cykl szkoleń  "Edukacja i poradnictwo zawodowe w szkole"  dla  nauczycieli  zainteresowanych realizacją działań związanych  z edukacją  i  oradztwem zawodowym   w szkole gimnazjalnej.
 • prowadzi praktyki stażowe dla studentów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza

 

Doradca zawodowy:

Mgr Aniela Kobusińska - Luty

Naszą witrynę przegląda teraz 9 gości 
Ulti Clocks content

Z kalendarza


Dzisiaj jest: Poniedziałek
29 Sierpnia 2016
Imieniny obchodzą
Flora, Jan, Racibor, Sabina
Do końca roku zostało 125 dni.
Zodiak: Panna
You are here:   HomeSzOK